Previous Entry Share Next Entry
Նահապետ Քուչակ. հայրեններ:
Ես
anushanahit
Оригинал взят у mar_amirchanyan в Նահապետ Քուչակ. հայրեններ:
Քուչակի հայրենների ցանկը:
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն:

 1. Էրնեկ ես անո՛ր կու տամ, որ առեր իւր եարն է փախեր
 2. Քանի դու ինձի էիր, նայ կանանչ ու ցօղն ի վըրայ
 3. Ուր էիր, ուսկի՞ց եկար, քան զամեն ծաղիկ դու պայծառ
 4. Այս աստընվորիս վերայ երկու բան ողորմ ու լալի
 5. Աչերդ է ծովէն առած, եւ ուներդ է ի թուխ ամպէն
 6. Սո՛ւտ է, որ կ'ասեն, եղբա՛րք, թ'ընտանի կաքաւ չի լինի
 7. Լուսի՛ն, պարծենաս ասես.«Լուս կու տամ ես աստընվորիս»
 8. Ի՞նչ անեմ, կամ ի՞նչ լինամ յո՛ւր տեսնում աղւոր, նայ սիրեմ,
 9. Լուսինն ի սարէն փըրթաւ, ի՛նքն ու իւր աստղըն ի հիտրաց
 10. Հընցեղ եմ ի քո սիրուդ, որ տըղեկըն ծիծ չէ կերել
 11. Ես ան հաւերուն էի, որ գետինըն կուտ չուտէի
 12. Ա՛յ, գընա՛, չի պիտիս դուն ինձ, լուկ պեզա՛ր իմ սիրտս ի քենէ
 13. Երբ որ ես պըզտիկ էի, կանչէին ինձ ոսկի տղայ
 14. Այդ քո ստեղծողիդ համար, երբ քայլես, զուներդ մի՛ շարժեր
 15. Ես աչք ու դու լոյս, հոգի, առանց լո՛յս՝ աչքըն խաւարի.
 16. Հանցգուն եմ ի քո սիրուդ, զինչ ամպերըն կ'առնեն շառափ
 17. Կօզա՛լ, մի՛ հագնիր կապուտ, մի՛ խաղար ու տար թեւերուդ
 18. Կարմի՛ր ու ճերմակ երես,ա՛մ քանի՞ դու զիս պիտ էրես
 19. Ի՞նչ անեմ, կամ ի՞նչ լինիմ, տէր չունիմ, որ գայ զիս ձենէ
 20. Իմ սիրտս ի քո վառ սիրուդ՝ զէտ աշնան ղազէլ կու դողայ
 21. Պաղչայ մի տընկեր եմ ես, թ'ի՛նչ աղէկ մորճեր կայ ի ներս
 22. Երթա՛մ, չի կենա՛մ ի հոս,ուր երթամ, հոն ա՛լ չի կենամ
 23. Ե՛ւ, ե՛կ դու ի քո տանէն,զինչ ելնե արեւն ի մօրէն,
 24. Դեղնել եմ խընկիդ նըման,գունատել եմ զէտ ըզզաֆրան
 25. Գիտես, որ դուն պարծեցար, թէ՝ "Ճերմակ ծոցըս քեզ ծառայ"
 26. Թուխ աչք եւ ունքեր ունիս, լայն ճակատ ու կարմիր երես.
 27. Ելայ, ես ի քեզ եկի քեզ յիսնէ կարօտ գիտէի.
 28. Քանի՛ ու քանի՛ ասեմ."Զիմ եարին կապան կարեցէք.
 29. Բանիկ մի ղալատ արի, որ զօձո՛ւն ձագըն սիրեցի
 30. Զաշխարհս ես ի ժուռ եկի, ա՛յ հոգեկ, որ այլ չի մընաց
 31. Այ իմ մարգարտէ շարոց, որ յոտից մատանց հուր ու բոց
 32. Ով որ ճերմակ ծոց ունի, թող կապոյտ շապիկ հագընի
 33. Մահալօքս ի վար կուգ'ի, նայ տեսայ մոմեր դատըւած
Հ.Գ.anushanahit:Շատ,շատ ապրես,Մառ ջան:Դրեցի ինձ մոտ,որ "իմոնք" էլ  հնարավորություն ունենան կարդալ:

 • 1
Ամաչեմ ու ավելացնեմ:Ճ
101 հայրեն կա, 33-ի վրա կանգ եմ առել:)

Ավելացրու:Անպայման ավելացրու:

Մարյամ ջան,էստեղ իմ անոնիմներից քեզ նամակ են գրել,շնորհակալություն են հայտնում:

ARSEN

(Anonymous)
shnorakalutyun

Արսեն ջան,մարյամին ասա շնորհակալություն:

poxancir MARIAMIN. hrashk e sa

Շնորհակալություն:)

 • 1
?

Log in