?

Log in

No account? Create an account
Previous Entry Share Next Entry
Ցոլակ Շահինյան: Цолак Шагинян
fruktovoe
anushanahit
Tsolak Shahinyan
198904_1658267340530_4034150_n

307898_474941199207008_1296093939_n

224388_208868705814260_6714106_n

302571_271679802866483_2042516510_n

302379_292936280740835_910910300_n

45755_541205169253597_1419020250_n

386610_292943144073482_1562220684_n


https://www.facebook.com/tsolak.shahinyan

  • 1
Ապրես,դու եղար պատճառը,որ գտա էս գործերը:Շատ են դուր գալիս:

Edited at 2013-03-03 05:52 am (UTC)

  • 1